เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

นายกสภาสถาบัน

 • thumbnail

  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

  นายกสภาสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบัน

 • thumbnail

  นายศิริ จันบำรุง

  ผู้อำนวยการสถาบัน

บุคลากรสถาบัน

 • thumbnail

  นายอนุรักษ์ เบ้าลี

  งานแผนและงบประมาณ , งานสารสนเทศ

 • thumbnail

  น.ส.ขวัญชนก หอมละเอียด

  งานวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.สุนิษา หนองเฆ่

  งานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  น.ส.รจนาวัน อุดง

  งานการเงิน

 • thumbnail

  น.ส.บุญยสุข บำรุงสุข

  งานบุคลากร

 • thumbnail

  น.ส.ผจงจิตต์ ดิษฐ์สุข

  งานพัสดุกลาง

^