Text Size A-AA+ th en ja

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี ๒๕ สาขาวิชา

รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับปริญญาตรี 25 สาขาวิชา
1.   สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 14. สาขาวิชาการตลาด
2.   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   15. สาขาวิชาการจัดการคหกรรม
3.   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 16. สาขาวิชาช่างทองหลวง
4.   สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  17. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
5.   สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   18. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6.   สาขาวิชาการบัญชี 19. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
7.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   20. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
8.   สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช  21. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
9.   สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก 22. สาขาวิชาโลจิสติกส์
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์  23. สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
11. สาขาวิชาการโรงแรม  24. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ภาคผนวก

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้