ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ONLINE TEACHING EVALUATION SYSTEM FOR NAKHONNAYOK TECHNICAL COLLEGE

ปาลีรัตน์ แดงดี*

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

FULL PAPER >> http://ivec3.ac.th/datas/file/1504435666.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^