ระบบฐานข้อมูลการฝึกงาน กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ระบบฐานข้อมูลการฝึกงาน กรณีศึกษา:วทิยาลยัเทคนิคนครนายก
INTERNSHIP DATABASE SYSTEM
A CASE STUDY : NAKHONNAYOK TECHNICAL COLLEGE

ราตรี เพียสีนุย*
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

FULL PAPER >> http://ivec3.ac.th/datas/file/1504436138.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^