ชุดสาธิตการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้สัญญาณพัลส์วิดท์มอดูเลชั่น

ชุดสาธิตการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้สัญญาณพัลส์วิดท์มอดูเลชั่น
Positioning Control DC Motor By Pulse width Modulation Demonstration Set
เสกสรร ศรีจันทร์*
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^