ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย
Electronic Device Control through Internet of Things by Raspberry Pi Board
วลัยพร เนรมิตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^