ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
The satisfaction of employees on graded students from accounting at Nakhonnayok Technical College Institute of Vocational Education Central Region 3
ศิริพร แจ่มใส1,*    เกษรินทร์ จันดาวงษ์2,*
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^