การสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติไฟฟ้าเครื่องยนต์ TOYOTAรุ่น 3S-FSE

การสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติไฟฟ้าเครื่องยนต์ TOYOTAรุ่น 3S-FSE
CONSTRUCTION AND QUALITY EVALUATION OF TRAINING SET OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL SYSTEM OF TOYOTA ENGINE 3S-FSE

ยงยุทธ เครือวงษา*

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^