การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

A STUDY OF BEHAVIORS AND NEEDS IN USING INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY FOR EDUCATION BACHELOR OF TECHNOLOGY

ประกายวรรณ ธรรมสังวาลย์*

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^