การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง3

การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง3 
SATISFACTION Conditions and Problems of Learning and Teaching at the Institute of Vocational Education Central  Region 3

 พิทยา  ศรีเสตกุญชร

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^