การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน วิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน วิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
The Development of Web-Based Instruction On Web Creation in Special Topics in Computer Using Project-Based Learning.

แอนนา ป่าสนธ์

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^