การพัฒนาชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ PID ด้วย โปรแกรม LabVIEW

การพัฒนาชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบPIDด้วยโปรแกรม LabVIEW

The Development of an Experimental Set in PID Control of Direct Current Motor with LabVIEW Program.

ว่าที่ร.ต.โสธร จันทร์ประมูล [1]* นายสมเดช เจริญสุข[2]
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^