การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Modifying the Disciplinary Behavior of Undergraduate Students, Year 1 Academic year 2557
นายพิสิฐชัย พิณแพทย์*
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^