สำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต

 
 yes กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
    
   งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน       งานทะเบียน     งานวัดผลและประเมินผล    

  yes 
กลุ่มประกันคุณภาพ
 
    งานประกันคุณภาพ    

 
^