สาขาวิชาที่เปิดสอน

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน สาขาวิชา
   1.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีการผลิต
การจัดการสำนักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
   2. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยียานยนต์
   3. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
   4. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคโนโลยียานยนต์
เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   5. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเชื่อม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
   6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
   7. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เทคโนโลยีไฟฟ้า


>>Download<< ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
^