IVEC3 - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

การสร้างและศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบกลุ่มท่อติดครีบระบาย ความร้อน

การสร้างและศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
แบบกลุ่มท่อติดครีบระบาย ความร้อน

Construction and a comparative study of thermal performance of tube bank heat exchanger with fins

สุธี เจตน์เจริญ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
FULL PAPER >> http://ivec3.ac.th/datas/file/1504441816.pdf