IVEC3 - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ชุดสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์

ชุดสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์
The Demonstration Set of the Transducer Device Operation

ประสิทธ์ิ เมตตา*

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
FULL PAPER >>