IVEC3 - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดนครนายก

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดนครนายก
A STUDY OF FACTORS AFFECTING
THE SELECTION
OF UNDERGRADUATE STUDENTS GOVERNMENT AND PRIVATE SECTOR IN NAKHONNAYOK

ศิริกัลยา คำนนท์, วัฒนา พลวิชัย
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

FULL PAPER >> http://ivec3.ac.th/datas/file/1504436536.pdf