IVEC3 - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Matlab Simulink กับใบงานการทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Matlab Simulink กับใบงานการทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
Single Phase Transformer Phenomena Learning with Matlab/Simulink
ภควัชร์  ใจรุ่ง, ชวลิต แก้วบุญเรือง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

FULL PAPER : http://ivec3.ac.th/datas/file/1504288975.pdf